Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chodywańcach

informacje

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chodywańcach

Chodywańce 32, 22-664 Jarczów
tel: 84 663 45 08

NIP: 921-137-71-43
REGON 040106003

Nr konta bankowego: 54 1020 5356 0000 1002 0120 6093

duszpasterstwo

Proboszcz: ks. Gabriel Cisek
tel: 84 663 45 08
tel. kom. 606 227 540
e-mail: gcisek@wp.pl
e-mail: kontakt@parafiachodywance.pl

statystyki

Online
2

Dzisiaj
39

Ten tydzień
118

Ten miesiąc
2483

Ten rok
11139

Wszystkich
156175


Rekord:
433 (30.12.2023)

administracja

WYŚLIJ E-MAIL

Wyniki wyborów do Rady Parafialnej

Dodano przez Administrator 04/01/15 03:41PM

Chodywańce- Ból Edward, Kubiszyn Edward, Szeliga Marek i Malinowska Zofia;
Jurów- Czop Krzysztof, Dawidowska Bożena, Jaskuła Marian i Świder Adam;
Plebanka- Długosz Alina i Szum Grzegorz; Żurawce Os. Kozyra Grażyna i Pasieczna Iwona.
 


Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dodano przez Administrator 22/11/14 08:17PM

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 4 stycznia 2015 r., zgodnie z normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

† Marian Rojek
Biskup


Statut Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dodano przez Administrator 22/11/14 07:36PM

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 536 § 2 KPK i kan. 537 KPK), mówi, iż biskup diecezjalny może ustanowić normy szczegółowe, odnoszące się do funkcjonowania rad duszpasterskich i ekonomicznych na terenie swojej diecezji. Biorąc pod uwagę powyższe, Pasterz Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego ustanowił odrębnym dekretem powołanie Rad Duszpastersko-Ekonomicznych, stanowiących ciało do­radcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – przy uwzględnieniu ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego i ekonomicznego we wspólnocie wiernych. Nie tworzy się Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny Regulamin.

W realizacji swoich zadań Rada Duszpastersko-Ekonomiczna kieruje się celami zawartymi w kan. 1254 § 2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska uzna współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego i ekonomicznego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno- kulturowe, planuje prace remontowo-budowlane przy obiektach parafialnych.

W skład Rady Duszpastersko-Ekonomicznej wchodzą trzy grupy członków:

  • wybrani w wyborach powszechnych;
  • z urzędu;
  • z nominacji przewodniczącego Rady.


Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków (wziętych razem) z urzędu i nominacji. Z urzędu należą do Rady: proboszcz lub rektor, oraz ksiądz wikariusz (starszy nominacją).

Z nominacji: przedstawiciel/ka/ wspólnoty zakonnej, przedstawiciel osób świeckich zatrudniony według umowy o pracę, przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi od 3 do 17 osób. Jej dokładną wielkość określa proboszcz lub rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka, w tym celu dzieli parafię na okręgi wyborcze.

Częstotliwość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpastersko-ekonomicznych. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia członkom przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos Prze­wodniczącego, który może także zawetować każdą uchwałę.

Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga Biskup Diecezjalny.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa w Radzie, wyrażonej na piśmie.

W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

W przypadku śmierci, rezygnacji lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady, (poza administracyjne granice parafii lub poza okręg wyborczy), na jego miejsce wchodzi kolejna osoba, z danego okręgu wyborczego, która uzyskała drugie miejsce w wyborach.

W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady, pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

W przypadku nastąpienia zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup Diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, w charakterze doradczym, którym nie przysługuje jednak prawo głosowania.

Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła, Rady Parafialne, Rady Duszpasterskie, Rady Ekonomiczne i inne zostają rozwiązane, a ich członkowie mogą być włączeni w struktury Rady zgodnie z zasadami niniejszego Statutu i Regulaminu Wyborów.

Ks. Krzysztof A. Firosz Kanclerz
+ Wacław Tomasz Depo Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Zamość, 9 października 2009 roku


Regulamin wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dodano przez Administrator 22/11/14 07:24PM

Kandydatami na członków do Rad Duszpastersko Ekonomicznych są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Czynne prawo wyborcze (w obszarze okręgu wyborczego) przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

Pięć tygodni przed wyborami proboszcz do publicznej wiadomości podaje nazwy i liczbę okręgów wyborczych.

Cztery tygodnie przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

Liczba zgłoszonych kandydatów w okręgach nie powinna przekraczać dziesięciu osób i być mniejsza niż trzech kandydatów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

Tydzień przed wyborami proboszcz lub rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów w poszczególnych okręgach. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kuria diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji, ale nie później niż 14 dni.

W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskiem kandydata składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Świętej, bądź też składa się do urn wyborczych, we wskazanym przez miejscowego proboszcza lub rektora pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 5 osób wyznaczonych przez miejscowego proboszcza, z listy zgłoszonych kandydatów.

Każdy z głosujących ma obowiązek podania jednego nazwiska na swojej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajduje się więcej niż jedno nazwisko, tylko pierwsze uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania w danym okręgu wyborczym, są uznane za nieważne.

Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać odwołania (na piśmie) w ciągu dwóch tygodni (od daty wyborów) w Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Po ogłoszeniu wyników wyborów nowo wybrane Rady podejmują swe funkcje na okres 5 lat i automatycznie przestają funkcjonować Rady wybrane we wcześniejszym okresie.

Przewodniczącym nowo wybranej Rady, zgodnie z normami kan. 536 § 1 KPK jest proboszcz lub rektor danej wspólnoty wiernych.

Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaje wybrany zwykłą większością głosów Zastępca Przewodniczącego Rady. Może nim być jedynie osoba świecka. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest sporządzanie protokołów ze wszystkich zebrań Rady. Protokoły z zebrań mają być przechowywane w archiwum parafialnym.

Nowo wybrana Rada powinna złożyć uroczyste ślubowanie wobec wspólnoty parafialnej lub na pierwszym posiedzeniu rady.

Protokół z przeprowadzonych wyborów należy złożyć w Kurii Diecezjalnej w Zamościu ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników wyborów.

+ Wacław Tomasz Depo Biskup Zamojsko-Lubaczowski
 


STARSZE WPISY
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

PROJEKT I REALIZACJA - RzukNET.pl

POLECAMY: